For English, please see further down the page.

Personuppgiftspolicy

 

Ett av Comwell A/S övergripande mål är att upprätthålla högsta nivå på säkerheten för våra gäster, kunder och medarbetare – detta gäller även personuppgiftsskyddet.

Comwell A/S vill med den här policyn på ett klart och överskådligt sätt förklara hur Comwell A/S hanterar dina personuppgifter.

 

1. Personuppgiftsansvarig

Comwell A/S driver konferens- och spahotell i Skandinavien. I Danmark finns det Comwell-hotell i Ålborg, Rebild, Århus, Kolding, Sønderborg, Roskilde, Sorø, Køge, Holte, Borupgaard i Helsingör, Kellers Park vid Vejle Fjord och Comwell-hotellen i Middelfart: Kongebrogaarden och Comwell Middelfart och i Korsør: Klarskovgaard och Comwell Korsør.

 

I Sverige driver Comwell A/S Varbergs Kusthotell samt Aspenäs Herrgård.

Tillsammans med BC Hospitality Group, Köpenhamn, drivs Comwell Conference Center i Köpenhamn.

I Århus driver Comwell A/S Centralværkstedet som består av två unika och byggnadsminnesskyddade mötes- och eventlokaler – Centralværkstedet och Smedien.

Comwell A/S (benämns här Comwell) är personuppgiftsansvarig.

 

Comwells kontaktuppgifter är:

Comwell A/S

Skovbrynet 1

DK-6000 Kolding, Danmark

Att.: CPO, Julie Høgsberg

Comwell utför all hantering av personliguppgifter enligt gällande lagstiftning.

Comwell levererar som hotellföretag en lång rad olika tjänster. För varje enskild tjänst gäller särskilda villkor.

När du i samband med beställning av en eller flera av dessa tjänster uppger dina personuppgifter till Comwell ger du samtidigt ditt samtycke till att dina personuppgifter får behandlas av Comwell.

 

2. Hur samlar Comwell in personuppgifter?

Comwell samlar in personuppgifter på följande sätt:

 • När du väljer att köpa och/eller efterfrågar en av Comwells tjänster
 • Från personer som agerar för din räkning
 • På B2B-marknaden, till exempel i en försäljningssituation där det begärs ett anbud på en av Comwells tjänster och/eller ett samarbetsavtal
 • Via webbläsar-cookies och pixeltaggar (”web beacons”)
 • I samband med användning av Comwells digitala tjänster
 • Vid registrering för medlemskap i Comwell Club och när du prenumererar på Comwells nyhetsbrev
 • Från sociala medier, reklam- och analysföretag samt offentliga register
 • Via kameraövervakning

 

Insamlingen av personuppgifter samt behandlingen av dem kommer alltid att ske på lagligt sätt.

Kameraövervakningen är installerad som en trygghetsskapande åtgärd för medarbetare och gäster.

Övervakningen kommer som utgångspunkt att ske vid hotellets entré, i gäst- och medarbetarområden i receptionen och baren samt vid varuintaget.

 

3. Vilken information samlar Comwell in?

Comwell samlar bland annat in följande personuppgifter:

 • Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum samt andra allmänna personuppgifter
 • Kreditkortsuppgifter
 • Demografiska uppgifter
 • Köphistorik, däribland även användningen av Comwells appar och/eller andra digitala tjänster
 • Användningen av Comwell Club
 • Feedback via våra kundundersökningar
 • Feedback via fysiska och webbaserade tävlingar
 • Feedback på sociala medier och andra digitala plattformar
 • Webbläsarinformation
 • Upplysningar om ditt företag och relevanta kontaktpersoner

Du kan på eget initiativ välja att ge Comwell ytterligare personuppgifter som du anser kan vara av betydelse, antingen av säkerhetsskäl och/eller för att Comwell ska ha möjlighet att skräddarsy tjänsten åt dig.

Det kan till exempel röra sig om:

 • Funktionsvariationer
 • Allergier
 • Matpreferenser
 • Medicinskt tillstånd

Om du väljer att göra detta betraktar Comwell det samtidigt som ett samtycke till att få registrera och spara dessa känsliga uppgifter på din profil.

Förutom att få information från dig personligen kommer Comwell i vissa fall att komplettera vår information med uppgifter som vi har fått från tredje part, till exempel en gruppansvarig eller en samarbetspartner.

I dessa fall är det denna tredje parts ansvar att upplysa berörda gäster om Comwells villkor och om denna personuppgiftspolicy. Denna tredje part ansvarar också för den nödvändiga inhämtningen av samtycken till registrering och behandling av eventuella känsliga uppgifter.

 

4. Onlineköp med kreditkort 

Comwell använder Dansk Internet Betalings System (DIBS www.dibs.dk) i anslutning till dina köp av varor och vid betalning med kreditkort. Både DIBS och Comwell.dk är godkända och certifierade av Pengeinstitutternes Betalings System (www.pbs.dk). 

Vid beställningar och bokningar sparar Comwell uppgifterna du har lämnat i 5 månader varefter uppgifterna raderas.

Utöver behandlingen av själva beställningen används uppgifterna du har lämnat bara om du till exempel kontaktar oss angående frågor eller om det är något fel med beställningen. 

 

5. Vad är syftet med insamlingen?

Comwell samlar enbart in personuppgifter som är nödvändiga för det syfte som beskrivs i de särskilda villkoren för tjänsten i fråga och i denna personuppgiftspolicy.

Det är den enskilda tjänsten som avgör både vilka personuppgifter som Comwell samlar in och vilket syfte insamlingen har.

Comwells syfte med insamlingen av personuppgifter kan vara ett eller flera av följande:

 • Behandling av dina bokningar och köp av Comwells tjänster
 • Kontakt med dig före, under eller efter din vistelse
 • Uppfyllelse av din förfrågan om tjänster
 • Förbättring och utveckling av Comwells tjänster
 • Anpassning av Comwells kommunikation och marknadsföring till dig
 • Analys av ditt användarbeteende och re-marketing
 • Anpassning av samarbetspartners kommunikation och marknadsföring till dig
 • Administration av din relation till Comwell
 • Uppfyllelse av lagkrav

 

6. Den rättsliga grunden för behandlingen

Här redogörs för de rättsliga grunder som Comwell baserar behandlingen av dina personuppgifter på.

Comwell kan exempelvis behandla dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett kontrakt som du är part i. Det kan till exempel vara i samband med en hotellvistelse, ett möte och/eller ett samarbetsavtal.

Dessutom kan Comwell behandla dina personuppgifter för att kunna genomföra vissa åtgärder och/eller förberedelser på din begäran innan ett kontrakt ingås.

Behandlingen kan också ske för att Comwell ska kunna tillgodose ett berättigat intresse, om inte ditt intresse går före detta.

De berättigade intressen som Comwell kan tillgodose rör bland annat statistik, kundundersökningar, intressebaserad marknadsföring och analys av generellt användarbeteende, bland annat i syftet att förbättra dina förmåner, din upplevelse och kvaliteten på Comwells tjänster.

 

Om du upplyser Comwell om särskilda preferenser eller skäl, till exempel om hälsa, funktionsvariationer, religiös övertygelse eller liknande, använder Comwell dessa uppgifter för att anpassa tjänsten i fråga enligt dina anvisningar och din vistelse hos Comwell i allmänhet.

I vissa fall kommer Comwell att få personuppgifter från tredje part, till exempel i samband med en gruppreservation och/eller en individuell övernattning som arrangeras av tredje part – exempelvis av en assistent eller liknande.

I dessa fall är det den som är ansvarig för gruppen eller reservationen som är skyldig att upplysa berörda gäster om Comwells villkor och om denna personuppgiftspolicy.

Comwell är dessutom skyldiga att behandla dina personuppgifter enligt lag. Så är till exempel fallet vid registrering av gäster i samband med incheckning då det i lagstiftningen har fastställts vilka personuppgifter Comwell måste registrera.

 

7. Dina rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har du en rad olika rättigheter.

Dessa rättigheter är:

 • Rätten till tillgång
  Du har rätt att veta vilka personuppgifter som Comwell behandlar om dig samt att få ytterligare kompletterande information i samband med detta. Tillgången kan dock vara begränsad med avseende på andra personers integritetsskydd, företagshemligheter och/eller immateriella rättigheter.
   
 • Rätten till rättelse
  Du har rätt att få de personuppgifter som Comwell har registrerade om dig korrigerade och uppdaterade.
   
 • Rätten till radering (”rätten att bli bortglömd”)
  Du har rätt att få de personuppgifter som Comwell har registrerade om dig raderade. Om du vill få dina personuppgifter raderade raderar Comwell alla uppgifter som Comwell inte enligt lag måste spara.
   
 • Rätten till begränsning av behandling
  Du har i vissa fall rätt att få Comwells behandling av dina personuppgifter begränsad.

   
 • Rätten till dataportabilitet
  Du har rätt att få ut dina personuppgifter på ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format så att du kan överföra dina uppgifter till en annan leverantör. Denna rättighet omfattar bara uppgifter som du själv har lämnat till Comwell och som Comwell behandlar baserat på ditt samtycke eller med anledning av fullgörandet av ett kontrakt.
   
 • Rätten att göra invändningar
  Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter. Rätten att göra invändningar gäller bara under särskilda omständigheter. Om rätten att göra invändningar gäller eller inte beror på Comwells syfte med behandlingen och den rättsliga grunden för behandlingen.
   
 • Rätten att återkalla ditt samtycke
  Om behandlingen av personuppgifter grundas på ett samtycke från dig har du rätt att dra tillbaka ditt samtycke, vilket betyder att behandlingen därefter upphör om Comwell inte enligt lag är skyldiga att behandla personuppgifterna.

 

Om du önskar utöva dina rättigheter skickar du en begäran om detta till persondata@comwell.dk.

Comwell svarar på din begäran inom 1 månad efter mottagandet av den. Om begäran är komplicerad kan svarstiden dock förlängas med ytterligare 2 månader.

Comwell kommer alltid att informera dig om svarstiden förväntas bli längre än 1 månad. Du görs samtidigt uppmärksam på att Comwell av säkerhetsskäl måste kunna verifiera din identitet innan din begäran kan behandlas. Comwell kan med anledning av detta till exempel be dig skicka en kopia av ditt körkort eller pass.

Om du är medlem i Comwell Club kan du när som helst få tillgång till, granska och uppdatera de uppgifter som du uppgav i samband med registreringen genom att logga in på din Comwell Club-profil.

Du kan även kontakta Comwell på persondata@comwell.dk om du anser att dina personuppgifter har behandlats på ett sätt som strider mot lagstiftningen eller andra rättsliga förpliktelser.

 

Comwell kan avvisa förfrågningar som antingen är orimliga med avseende på deras repetitiva art, kräver oproportionella tekniska åtgärder (till exempel att utveckla ett nytt system eller ändra en befintlig praxis i väsentlig grad) eller påverkar skyddet för andras personuppgifter eller i situationer där den önskade åtgärden kan anses vara ytterst komplicerad (till exempel förfrågningar som rör uppgifter som bara finns tillgängliga på säkerhetskopior).

 

8. Om du söker jobb hos Comwell

När du söker jobb hos Comwell behandlas de uppgifter som du har gett Comwell i samband med din ansökan.

Det rör sig normalt om allmänna personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress samt information om utbildning och om nuvarande och tidigare sysselsättning.

I anslutning till rekryteringsprocessen kan Comwell be om ett utdrag ur kriminalregistret och/eller inhämta referenser från tidigare arbetsgivare. I båda fallen inhämtas samtycke från sökanden.

Dessutom kan Comwell be kandidater till utvalda tjänster genomföra ett personlighetstest. Resultatet av testet behandlas av Comwells HR-avdelning och av berörd avdelningschef.

Comwell använder uppgifterna för att bedöma om Comwell vill erbjuda dig anställning samt för att kommunicera med dig under rekryteringsprocessen.

Dina uppgifter lagras bland annat i Comwells HRM-system och i Master Danmark-systemet (personlighetstestet).

 

Det är endast berörda chefer, HR-avdelningen och IT-administratörer som, med personliga lösenord, har tillgång till dina uppgifter.

Om du anställs av Comwell sparas dina uppgifter enligt Comwells personuppgiftspolicy för medarbetare, som du hittar på Comwells intranät.

Jobbansökningar från personer som inte anställs lagras i regel i sex (6) månader efter meddelande om att tjänsten tillsatts av annan sökande. Comwell inhämtar sökandens samtycke till att lagra ansökan i rekryteringssystemet.

Comwell kan i vissa fall även lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag, ett domstolsbeslut eller gällande lagstiftning.

Comwell skyddar dina personuppgifter enligt de åtgärder som beskrivs under punkt 10 i denna personuppgiftspolicy.

Om du vill ha tillgång till de uppgifter som Comwell behandlar om dig, antingen för att du vill uppdatera dina uppgifter eller för att du vill att Comwell ska radera dem, kan du vända dig till Comwells HR avdelning på e-postadressen: hr@comwell.dk eller per telefon på (+45) 7634 1100.

Du kan när som helst göra invändningar mot vidare behandling av dina uppgifter. 

 

9. Information till gäster på Varbergs Kusthotell

Om du besöker Comwell som patient på Kurortskliniken på Varbergs Kusthotell samlar Comwell in personuppgifter om dig i din journal.

Kurortskliniken är skyldig att föra journal enligt hälso- och sjukvårdslagen och reglerna i patientdatalagen i Sverige rörande behandling av journaler. Journalen innehåller dokumenterad information om din behandling.

Lagen reglerar bland annat vem som ska få ha tillgång till din journal och varför. Uppgifterna i din journal får enbart vårdpersonal ha tillgång till och då bara den vårdpersonal som ansvarar för din behandling.

Du har rätt att själv läsa din journal, blockera information i den eller se vem som har tittat på dina patientuppgifter.

 

10. Delning av personuppgifter och skydd vid lagring

Comwell skyddar dina personuppgifter och har antagit interna regler för informationssäkerhet som innehåller instruktioner och åtgärder som skyddar dina personuppgifter mot otillåtet offentliggörande och mot att obehöriga får åtkomst till eller kännedom om dem.

Comwell har fastställda rutiner för tilldelning av åtkomsträttigheter för dem av våra medarbetare som behandlar känsliga personuppgifter och data som avslöjar information om personliga intressen och vanor.

Comwell kontrollerar deras faktiska åtkomst genom loggning och övervakning.

För att undvika dataförlust gör Comwell löpande säkerhetskopior av våra datauppsättningar.

Vid en säkerhetsincident som resulterar i en hög risk för dig med avseende på diskriminering, ID-stöld, ekonomisk förlust, skadat anseende eller annan betydande nackdel kommer Comwell att så snabbt som möjligt underrätta dig om säkerhetsincidenten.

Comwells säkerhetsrutiner revideras löpande med hänsyn till den senaste tekniska utvecklingen.

För att kunna tillhandahålla högsta servicenivå delar Comwell utvalda personuppgifter bland annat på din begäran med externa leverantörer såsom restauranger, hotell och så vidare.

Comwell delar och vidarebefordrar dessutom dina personuppgifter internt inom koncernen. Syftet med detta är att kunna ge dig optimal service, oavsett vilket hotell eller vilken avdelning inom Comwell-koncernen som du vänder dig till.

Comwell kan i vissa fall även vara skyldiga att lämna ut personuppgifter enligt lag eller efter beslut från offentlig myndighet.

Comwell raderar dina personuppgifter när Comwell enligt lag inte längre är skyldiga att spara uppgifterna eller när behandlingens ursprungliga syfte inte längre gäller.

 

11. Cookies

Comwell använder cookies för Comwells digitala tjänster. Mer information om vår cookiepolicy hittar du här: https://www.comwell.dk/cookies-se

 

12. Kontakt

Om du har frågor, kommentarer eller klagomål rörande Comwells behandling av personuppgifter kan du vända dig skriftligt eller elektroniskt till:

 

Comwell A/S

Skovbrynet 1

DK-6000 Kolding, Danmark

Att.: CPO, Julie Høgsberg

E-postadress: persondata@comwell.dk

 

Om detta inte leder till någon uppgörelse kan ett eventuellt klagomål därefter inges till Datainspektionen.

Aktuella kontaktuppgifter hittar du på www.datainspektionen.se.

Eventuella ändringar av personuppgiftspolicyn meddelas genom publicering av nya villkor på Comwells webbplats.

Datum för senaste revidering av policyn anges nedan.

 

Juni 2018

 

Personal data policy

One of Comwell a-s’ overall goals is to maintain the highest level of security for our guests, clients and staff. This also applies to the protection of personal data.

With this policy Comwell a-s aims to provide a clear overall picture of how Comwell a-s handles your personal data.

1. Data Controller

Comwell a-s runs conference and spa hotels in Scandinavia. In Denmark these are: the Comwell hotels in Aalborg, Rebild, Aarhus, Kolding, Sønderborg, Roskilde, Sorø, Køge, Holte, Borupgaard at Elsinore, Kellers Park at Vejle Fjord; the Comwell hotels in Middelfart: Kongebrogaarden and Comwell Middelfart; and in Korsør: Klarskovgaard and Comwell Korsør.

In Sweden the properties are Varbergs Kusthotell and Aspenäs Herrgård.

With BC Hospitality Group, Copenhagen, Comwell a-s co-manages Comwell Conference Centre Copenhagen.

In Aarhus, Comwell a-s runs ‘Centralværkstedet’, which comprises two unique and protected meeting and event spaces: Centralværkstedet and the Smedien.

Comwell a-s (hereinafter referred to as ‘Comwell’) is the Data Controller.

Comwells contact information is:

Comwell a-s
Skovbrynet 1
DK-6000 Kolding
Attn.: CPO, Julie Høgsberg
E-mail: persondata@comwell.dk

Comwell handles all personal data in accordance with existing laws.

As a hotel company, Comwell provides a wide range of services. Each service has its own particular terms and conditions.

When, upon booking one or more of these services, you submit your personal information to Comwell, you also give Comwell consent to process your personal information.

 

2. How does Comwell gather personal information?

Comwell gathers personal information in the following ways:

 • When you choose to purchase and/or request one of Comwells services.
 • From persons acting on your behalf.
 • On the B2B market. For example, in a sales situation, in which you request a quote for one of Comwells services and/or request a cooperative agreement.
 • Via browser cookies and web beacons.
 • In the context of using Comwells digital services.
 • When joining Comwell Club and when subscribing to Comwells newsletter.
 • From social media, advertising and analysis providers and public registers.
 • Via TV surveillance.

At all times the gathering and processing of personal information will be implemented in accordance with the law.

TV surveillance is installed as a precautionary measure to create a sense of security for our employees and guests.

The surveillance is generally situated at the hotel’s entrance, in guest and staff areas in the reception and bar, and at the goods delivery area.

3. What information does Comwell gather?

The personal information that Comwell gathers includes the following:

 • Name, address, telephone number, email address, date of birth and other common personal data.
 • Credit card details – for example, as a guarantee for your reservation.
 • Demographic information.
 • Purchase history. This includes the use of Comwells apps and/or other digital services.
 • Use of Comwell Club.
 • Feedback via our customer surveys.
 • Feedback via physical and online-based competitions.
 • Feedback on social media and other digital platforms.
 • Browser information.
 • Information about your company and relevant contact people.

If you wish, you can choose to provide Comwell with personal information other than common personal data, which you consider may be significant for security reasons and/or to enable Comwell to customise a service especially for you.

This might be information about:

 • Disability
 • Allergy
 • Special food preferences
 • Medical condition

If you make this choice, Comwell will also regard this as consent to their recording and storing these sensitive details in your profile.

In certain cases, in addition to receiving information from you, Comwell will supplement our information with data, which we have received from a third party: for example, a group manager or a business partner.

In these cases, the third party is required to inform the guests involved about Comwells terms and conditions and existing Personal Data Policy. The third party is also required to obtain the necessary consent for the recording and processing of any sensitive information.

4. Online purchase with credit card

Comwell uses Dansk Internet Betalings System (DIBS www.dibs.dk), whenever you purchase goods and pay with a credit card. Both DIBS and Comwell.dk are approved and certified by Pengeinstitutternes Betalings System (www.pbs.dk). 

When orders and bookings are made, Comwell stores the information you have submitted for up to 5 months, following which the information is deleted.

In addition to its purpose in the completion of the actual order, the information supplied will only be used if, say, you contact us with questions or if an error occurs in relation to your order.

5. What is the purpose of gathering personal information?

Comwell only gathers personal information that is necessary for the purpose described in the individual terms and conditions for the services in question and in this Personal Data Policy.

It is the individual services that determine the personal information, which Comwell gathers, and the reason for gathering it.

Comwells reason for gathering personal information may be one or more of the following:

 • Processing your reservations and purchase of Comwells services.
 • Contact with you before, during or after your stay.
 • Compliance with your request about services.
 • Improvement and development of Comwells services.
 • Customising Comwells communication and marketing to suit you.
 • Analysis of user behaviour and re-marketing.
 • Customising the communication and marketing of business partners to suit you.
 • Administration of your relationship with Comwell.
 • Compliance with legal requirements.

6. The legal basis for processing

Below we account for the legal basis for Comwells processing of your personal data.

For example, Comwell can process your personal information because it is necessary for the performance of a contract, to which you are party. This could, for instance, be in the context of a hotel stay, the organisation of a meeting and/or cooperative agreements.

Comwell can also process your personal information in order to take certain actions and/or make preparations at your request prior to entering into a contract.

Processing can also take place if it is necessary for the purpose of the legitimate interests pursued by Comwell, except where such interests are overridden by your interest.

Legitimate interests pursued by Comwell can include statistics, customer surveys, interest-based marketing and analysis of general customer behaviour: for example, for the purpose of improving your benefits, your experience and the quality of Comwells services.

If you inform Comwell about special preferences and interests such as health information, disability, religious belief or the like, Comwell will use the information to customise the service in question in accordance with your instructions and your stay with Comwell as a whole.

In certain cases Comwell will receive personal information from a third party: for example, in the context of a group reservation and/or the individual stay of a third party – an assistant, for instance.

In these cases, the person responsible for the group and/or reservation is obliged to inform the guests involved about Comwells terms and conditions and this Personal Data Policy.

Comwell is also legally obliged to process your personal information. This is the case, for example, in the context of guest registration at check-in, for which the law prescribes which personal data Comwell is obliged to register.

7. Your rights

In accordance with the EU General Data Protection Regulation, you have a number of rights.

These rights are as follows:

 • The right of access
 • You have the right to obtain a copy of the personal data, that Comwell process about you, as well as other supplementary information. Access may be limited to protect other people’s private lives, trade secrets and/or intellectual property rights.
 • The right to rectification
 • You have the right to have the personal data that Comwell has registered about you rectified and/or updated.
 • The right to erasure
 • You have the right to have your personal data erased. If you wish to have your personal data deleted, Comwell will delete all the personal data, which Comwell is not legally obliged to store.
 • The right to restrict processing
 • You have the right to restrict the processing of your personal data in certain circumstances.
 • The right to data portability
 • You have the right to receive your personal data in a structured, commonly used and machine readable format to move to another supplier. It only applies to the personal data that you have provided Comwell with and that Comwell process based on your consent or Comwells fulfilment of an agreement with you.
 • The right to object
 • You have the right to object to the processing of your personal data. The right to object only applies in certain circumstances. Whether it applies depends on Comwells purposes for processing as well as the lawful basis for processing.
 • Withdrawal of consent
 • If the processing of personal data is based on your consent, you have the right to withdraw that consent. This means that the processing will then be discontinued, unless Comwell is legally obliged to process that personal data.

If you would like to use your rights, please send your request by e-mail to persondata@comwell.dk.

Comwell will respond to all such requests within 1 month of the receipt of the request, unless the request is complicated, in which event Comwell may take up to 3 months to respond.

Comwell will inform you, if we expect the response to take longer than 1 month. In addition Comwell will not respond to any request unless we are able to verify your identity. In that case, Comwell might ask you to send a copy of e.g. your driver’s license or your passport.

If you are a Comwell Club member, the information you provided us with at the time of registration may be accessed, reviewed and updated at any time by signing in to your Comwell Club profile.

You can also contact Comwell at persondata@comwell.dk, if you think that the processing of your personal data breaches the law or other legal obligations.

Comwell can reject requests, which: are unreasonably repetitive; require disproportionate technical action (for example, the development of a new system or substantial changes to an existing practice); affect the protection of other people’s personal information; entail situations, in which the desired action may be considered excessively complicated (for example, requests for information that exists only as security copies).

 

8. If you apply for a job with Comwell

When you apply for a job with Comwell, we process the information, which you have submitted to Comwell in the context of your application.

This usually entails: regular personal information such as name, address, telephone number and email address; information about your educational background; and information about current and previous employment.

In the context of the recruitment process Comwell can ask for a copy of criminal record and/or obtain references from previous employers. In both cases Comwell obtains consent from the applicants.

Furthermore for selected positions, Comwell can ask candidates to take a personality test. The result of this test is processed by Comwells HR Department and the relevant departmental manager.

Comwell uses this information to assess whether Comwell wishes to offer you a job, and to communicate with you in the course of the recruitment process.

Your information will be stored in Comwells HRM system and in the Master Danmark system (personality test).

Only relevant managers, the HR Department and IT administrators have personal passwords to access your information.

If you are employed in Comwell, your data will be filed in accordance with Comwells Personal Data Policy for staff, which you can find on Comwells intranet.

Applications from candidates, who are not employed, are usually filed for 6 months after the date of the rejection. Comwell obtains consent from an applicant for the filing of his/her application in the recruitment system.

In certain cases Comwell may also disclose your personal data, if the law, a court order or applicable legislation requires this.

Comwell protects your personal data in accordance with the provisions described in chapter 10 of this Personal Data Policy.

If you want access to the information, which Comwell processes about you, either in connection with updating your information or because you wish to delete your information, you can email Comwells HR Department at hr@comwell.dk or by phoning them on (+45) 7634 1100.

At any time you can object to the further processing of your personal information.

9. Information to guests at Varbergs Kusthotell

If you visit Comwell as a patient at Kurortskliniken at Varbergs Kusthotell, Comwell gathers personal information about you in your patient record.

In accordance with the Health Act as well as the Patient Data Act in Sweden, Kurortskliniken keeps patient records. The patient record contains documented information about your treatment.

Among other things, the law regulates who can access your patient record and why. The information in your patient record can only be accessed by health professionals and only the health professionals, who are responsible for your treatment.

You have the right to read your patient record yourself, block information in the record or to see who has accessed your patient information.

10. The secure storage and sharing of your personal data

Comwell protects your personal information and has adopted internal rules for information security, which contain instructions and precautionary measures to protect your personal information from unauthorised publication and from unauthorised persons gaining access to, or knowledge of it.

Comwell has procedures in place for the sharing of access rights with those of our staff who process sensitive personal data and data that reveals information about your personal interests and habits.

Comwell controls their actual access through logging and monitoring.

To prevent loss of data, Comwell continuously backs up its data set.

In the event of a security breach that results in a high risk of discrimination, ID theft, financial loss, loss of reputation or other significant inconvenience for you, Comwell will notify you of the security breach as soon as possible.

Comwells security procedures are regularly revised on the basis of the latest technological development.

In order to provide the highest level of service, Comwell shares selected personal information, for example at your request, with external providers such as restaurants, hotels etc.

In addition Comwell shares and discloses your personal information internally in the group. The purpose of sharing is to be able to provide you with the very best service, regardless of which hotel or department in the Comwell group you contact.

In certain cases, Comwell may also be obliged to disclose personal information in accordance with legislation or on the basis of a ruling from a public authority.

Comwell deletes your personal information, when Comwell has no further legal obligation to store the information, or when there is no longer any reason to process it.

11. Cookies

Comwell uses cookies for Comwells digital services. Further information about our cookie policy can be found here: www.comwell.dk/cookies/

12. Contact

If you have any questions, comments or complaints about Comwells processing of personal information, please write a letter or send an e-mail to:

Comwell a-s
Skovbrynet 1
DK-6000 Kolding
Attn.: CPO, Julie Høgsberg
E-mail: persondata@comwell.dk

Should this not clarify the matter, you can then register a complaint with the Danish Data Protection Agency.

You can find the current contact address on www.datatilsynet.dk.

Any changes to the Personal Data Policy will be announced with the publication of new terms and conditions on Comwells website.

You can see the date of the last revision of the Policy below.

June 2018